Vilken utbildning har en Bobathinstruktör på grundkursnivå?

Ny utbildningsplan för de som påbörjar sin instruktörsutbildning från 2014 läs mer på Stipendiereferat.

En Bobathinstruktör är godkänd av IBITA (International Bobath Instructors/Tutors Association), och får självständigt hålla grundkurser (minst 110 timmars undervisning) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Instruktören är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast. En förutsättning för att starta utbildningen till instruktör är att arbetsterapeuten eller sjukgymnasten själv genomgått en grundkurs i Bobathkonceptet, och fått ett certifikat som bevis på att kunskapskontrollen passerats med godkänt resultat. Därutöver ska den blivande instruktören efter ytterligare ett års klinisk erfarenhet gå minst två påbyggnadskurser i Bobathkonceptet, à 35 timmar, med minst ett halvt års klinisk yrkesutövning emellan.

Med denna kompetens i bagaget kan arbetsterapeuten eller sjukgymnasten assistera en instruktör på en grundkurs i Bobathkonceptet. Under assisteringen håller den blivande instruktörskandidaten under handledning i teoretiska och praktiska moment, och får en första värdering av hur lämplig han eller hon är att gå vidare med sin instruktörsutbildning, samtidigt som denne får prova på om detta är något för honom eller henne.

Om denna första assistering leder till att utbildningen fortsätter ska arbetsterapeuten eller sjukgymnasten ansöka till IBITA om att bli instruktörskandidat. En instruktörskandidat ska arbeta i varierad neurologisk verksamhet, som innefattar minst 600 kliniska timmar per år med neurologiska patienter. Den blivande instruktören ska assistera totalt minst 2 olika instruktörer totalt minst 3 gånger, med godkänd utvärderingar av såväl klinisk som pedagogisk skicklighet. Denna period tar ofta 3-5 år. Den blivande instruktören behöver också förvärva annan teoretisk kunskap, t ex i rehabiliteringskunskap, neurofysiologi eller forskningsmetodik, som rustar denne för sin uppgift. Under denna period ska också instruktörskandidaten delta i något av IBITAs årsmöten/utbildningsdagar.

Efter godkända assisteringar, återstår en examination. Den består i att kandidaten assisterar en seniorinstruktör, eller med andra ord, instruktörskandidaten håller i utvalda delar av kursinnehållet.
Seniorinstruktörens uppgift är i detta sammanhang att bedöma om instruktörskandidaten har de kvalifikationer som krävs för att självständigt undervisa arbetsterapeuter och sjukgymnaster på en grundkurs i Bobathkonceptet.

Väl examinerad ska en grundkursinstruktör i Bobathkonceptet arbeta minst 300 kliniska timmar per år. Han eller hon ska delta i IBITAs årsmöten/utbildningsdagar minst vart fjärde år. Han eller hon ska hålla en grundkurs minst vart tredje år, gärna i olika undervisarkonstellationer, för bästa möjliga utveckling. Instruktören ska visa att han eller hon fortsätter att utbilda sig, vilket följs upp med stickprovskontroller. Instruktören förbinder sig också att delta i instruktörskandidaters utbildning.

2017-